top of page

Resultaten laten ontstaan

Bij projectmanagement gaat het om voorgedefinieerd sturen op resultaten en doelen. Mensen die projecten doen in de zorg, weten hoeveel onvoorspelbaarheid er in een project kan zitten. In de regel proberen we dat te beheersen met wijzigingsvoorstellen, issuelijsten, verbeterlijsten, risicomanagement. En we proberen een projectadministratie op te zetten om harmonieus tot het verwachte resultaat te komen.

 

Gaat projectmanagement over sturen, beheersen en resultaten najagen, proYESmanagement gaat over deelnemen, co-creëren en resultaten laten ontstaan.

Project- en proYESmanagement sluiten elkaar niet uit. ProYESmanagement en projectmanagement zijn nodig om stapsgewijs tot verandering te komen. We hebben het hier over de zorg. Evengoed zijn de gedachten toe te passen en te ontlenen aan andere sectoren.
 

Waarom proYESmanangement?

Wel eens een project binnen de zorg afgerond binnen scope, tijd en budget? In dat geval waren de condities waarschijnlijk zodanig dat iedere betrokken arts, verpleegkundige en ziekenhuismedewerker zijn/haar belangen onderschikt moest maken aan het eigen belang. Anders gezegd: het eigen belang was het algemeen belang. Als het project niet op tijd afgerond zou zijn, dan zou dat schadelijk zijn voor ieders positie.

Een project is kansrijk als er een gemeenschappelijk doel en gemeenschappelijk probleem is. Dan is de gedeeld aandacht voor korte tijd gericht op het resultaat.

Deze gunstige condities waaronder projecten plaatsvindend zijn uitzonderlijk. In de regel gaan de zorg en de eigen lokale belangen voor. De zorgprofessionals zijn dag in dag uit druk doende om patiënten te behandelen. De routine van alledag en juist behouden van “hoe we nu eenmaal werken” is een voorwaarde om goed te functioneren. Veranderen met te grote schokken is dan eerder een bedreiging.

ProYESmanagement neemt die complexe werkelijkheid juist als vertrekpunt en legt geen vooropgesteld doel dwingend op. Er is ruimte voor het ontstaan van nieuwe betekenisgeving op de werkvloer om de nieuwe inzichten geleidelijk te adapteren in de werkwijze.

 

Wat doet een proYESmanager?

Projectleiders die aan de basis staan van organisatorisch veranderingen in de zorg,  z ullenherkennen dat plannen zelden uit komen. Overigens niet uitzonderlijk voor de zorg. Wel bijzonder aan de zorg is wellicht de invloed van zorgprofessionals en het ingesleten gedrag op de werkplek met onderlinge verhoudingen. In zo’n situatie past een proYESmanagementaanpak.

De proYESmanager gaat uit van de werkelijkheid zoals deze zich aandient. Hij of zij is bekend met het richting waar de organisatie heen wilt. Onderzoekt of kent de voorgeschiedenis en zoekt de aanknopingspunten voor een stap in de richting van de beoogde verandering. Het voeren van de dialoog en open houding zijn de belangrijkste instrumenten om lokaal met de betrokken actoren te onderzoeken wat haalbaar en wenselijk is. De proYESmanager gaat uit van de onzekerheid van het resultaat en de weg er naartoe. En haakt aan bij de drijfveren en belangen op de werkvloer.

 

Stapsgewijs worden besluiten genomen die zo op het eerst gezicht een wat warrig geheel vormen, Achteraf is vaak goed te duiden waarom de stappen zijn gezet, omdat de besluitvorming een afspiegeling is van de onderlinge verhoudingen.

 

Betekenis voor jouw rol als veranderaar: wie ben je en voor wie ben je

Als proYESmanager staat de verandering die je begeleid niet los van jouw eigen verandering of ontwikkeling. Jouw denkbeelden over het onderwerp van verandering zijn net zo goed aan verandering onderhevig. Je wordt beïnvloed door de ervaringen die je opdoet. Je zit ‘ in de vissenkom’ en niet erbuiten. Dat maakt dat je ook beïnvloed wordt door de omstandigheden waar het project plaatsvindt. Jouw belangen en doelen spelen ook een rol. Je bent een met de mensen die de verandering ervaren. En tegelijkertijd breng je je eigen unieke verander- en project capaciteiten mee om de stroom der gebeurtenissen te beïnvloeden. Deelname aan de verandering betekent dat je meer leert over wie je bent en voor wie je het doet.

bottom of page